مثل همیشه ! شش پالت‌ کلیدی شناسایی شده اند. رنگ تاثیرگذار سال رنگ زمینی خاکستری میباشد.

رنگ زمینی خاکستری مایل به قهوه ای گرم

همانطور که از اسمش پیداست، زمینی بازده پالت کامل اشباع به رنگ زمین است. دراین فصل قهوه ای در رنگ  آلویی و تن گرم مانند کنیاک منعکس می کند. رنگ شتری و تافی به پالت زمینی به عنوان رنگ لباس، کاپشن  قرار دارد . این رنگ برگرفته از دل طبیعت است و بسیار دلچسب است.

 

زیتونی

   رنگ لباس پاییز۹۵

زیتونی شیفت به سایه تیره تر در این فصل با خاکستری است .